+32 (0)479 - 22 07 67 [email protected]

Privacy policy

Met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, zijn op al onze overeenkomsten onze algemene voorwaarden van toepassing.

Bescherming

Attentives® hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina geven wij aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Attentives® doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Attentives® verklaart zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving te houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van online transacties.
 • Het afleveren van bestellingen
 • Het betreft de volgende gegevens (afhankelijk van de aard van de transactie):
  • bedrijfsnaam
  • naam
  • adres
  • postcode en woonplaats
  • land
  • (mobiel) telefoonnummer
  • emailadres
  • IBAN

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken wij gebruik van fulfilment partners voor het bezorgen van uw bestellingen.

Attentives® verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgestemd. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, zijn op al onze overeenkomsten onze algemene voorwaarden van toepassing.

Bewaartermijn

Attentives® bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkene

De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens.
Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Informatie

Vragen over ons privacy beleid of klachten kunt u richten aan:
Attentives BV
Leehoeve 52
2614 MH Delft
T. 015-8872707
[email protected]